Misje • Missions

PL

Przez ostatnie lata uczę się siadać z ludźmi na ziemi i być. Tyle, ile potrzeba. Bez bagażu, jaki dało mi życie w rozwiniętym kraju. Bez bagażu dobrobytu, wykształcenia, wielkich możliwości, szufladkowania ludzi ze względu na to, jaką skończyli szkołę, jakie mieli oceny i co robią w życiu. Siadam i słucham. Siadam i się uczę. Siadam i kocham, bo sama zostałam ukochana przez Boga.

Od września 2021 nasza rodzina mieszka w Nacali w Mozambiku. Wyprowadziliśmy się z Pemby ze względu na niestabilną sytuację związaną z atakami terrorystycznymi na północy kraju. Wracamy tam kilka razy w roku, by służyć wśród przesiedlonych w wyniku ataków rodzin.

Co robimy w Mozambiku?

Budujemy domy dla osób przesiedlonych w wyniku ataków terrorystycznych na północy kraju. Są to domy z drewna, z metelowym dachem, wzmocnione u podstawy niskim murkiem, aby zapobiec podmakaniu. Jeden dom najczęściej budowany jest dla dwóch rodzin. Domy powstają na ziemi miejscowych rodzin, które zdecydowały się pomóc przesiedleńcom i udostępniły im część swojego podwórka. Przesiedlone rodziny zostaną tam do czasu, aż powrót na północ, do ich domów, będzie możliwy.

Przynosimy jedzenie osobom przesiedlonym w wyniku ataków terrorystycznych w północnym Mozambiku. Obecnie zajmujemy się pomocą blisko trzydziestu rodzinom. Przynosimy ryż, fasolę i olej – podstawę ich wyżywienia. Docelowo chcielibyśmy pomóc im w rozwijaniu małych biznesów i zrezygnować z dostarczania żywności tak, aby mogli sami o siebie zadbać nawet, gdy żadna z organizacji nie przyniesie im jedzenia.

Sponsorujemy kurs prawa jazdy osobom, o których wiemy, że są w stanie skorzystać z tego typu pomocy, co znacznie ułatwi im znalezienie pracy i zadbanie o swoje rodziny.

Ania wraz z innymi misjonarkami odwiedza grupę kobiet w jednej z dzielnic Nacali. Uczymy pisać, czytać, uczymy o rzeczach praktycznych jak np. zdrowie i higiena oraz prostych prac jak szycie czy wykonywanie biżuterii.

Odpowiadamy na bieżące potrzeby osób z lokalnej ludności, jak pomoc rodzinie, której spłonął dom, operacja dziewczynki, która urodziła się ze zdeformowanymi narządami płciowymi, pomoc w odbudowie domów po przejściu cyklonu, pomoc w znalezieniu pracy, pomoc w budowie lokalnego kościoła itd.

Każda z tych aktywności wymaga nakładów finansowych, więc jeśli chciałbyś/-abyś mieć swój udział w którejkolwiek z naszych aktywności, na podstronie Wsparcie • Support, dowiesz się jak to zrobić. Dziękujemy!

EN

Over the last few years, I have been learning to sit with people on the ground and just be. As long as it takes. Without the baggage that life in a developed country gave me. Without the baggage of prosperity, education, great opportunities, pigeonholing people according to how they graduated from school, what grades they had and what they do in life. I sit down and listen. I sit down and learn. I sit down and love because I myself have been loved by God.

Since September 2021, our family lives in Nacala, Mozambique. We moved out of Pemba due to the unstable situation with terrorist attacks in the north of the country. We go back there couple times per year to serve among internally displaced families.

What are we doing in Mozambique?

We are building houses for IDPs (internally displaced person) who run away from the north of the country as a result of terrorist attacks. The houses are wooden with a metal roof, reinforced at the base with a low wall to prevent water to come in. One house is built for two families. Houses are built on the ground which belongs to local families who decided to help IDPs and made part of their yard available to them. The relocated families will stay there until it is possible to return north to their homes.

We bring food to IDPs (internally displaced person) in northern Mozambique. We are currently helping close to thitry families. We bring rice, beans and oil – the basis of their food. Ultimately, we would like to help them develop small businesses and give up providing food so that they can take care of themselves even if none of the organizations brings them food.

We sponsor a driving license course for people who we know are able to benefit from this type of assistance, which will make it much easier for them to find a job and take care of their families.

Ania, along with other missionaries, visits a group of women in the one of the parts of the town. We teach how to write, how to read, we teach about practical things, such as health and hygiene, and simple works such as sewing or making jewelry.

We respond to the current needs of people from the local population, such as helping a family whose house has burned down, surgery on a girl born with deformed genitalia, help in rebuilding houses after a cyclone, help in finding a job, help in building a local church, etc.

Each of these activities requires financial resources, so if you would like to participate in any of the projects, you will find out how to do it on the Wsparcie • Support subpage. Thank you!