O kochaniu ◇ About love

Kochanie jest postanowieniem.

Wymaga uważnej obecności. Niepamięci o sobie.

Jest dawaniem. Oddawaniem. Czasu, uwagi, objęć, dobrych słów, przedmiotów, pieniędzy, pamięci, tego, co umiemy i o czym wiemy. W kochaniu cudowny jest brak logiki – gdy  rozdajemy, zawsze zostaje więcej, niż mieliśmy wcześniej.

Kochania trzeba się uczyć. Ćwiczyć codziennie. Powtarzać aż po rutynę.

Na tym blogu znajdziesz obrazki z kochania – krótkie reporterskie historie o ludziach, których spotykam. I zawsze otrzymuję więcej, niż daję, bo te spotkania zawsze coś we mnie zostawiają. Niech zostawią i w Tobie. Przeczytasz, jak Bóg mnie prowadzi i zmienia. Odkryjesz, że On mówi i działa dzisiaj. Być może też zechcesz iść za Nim. Dzielę się realnością Bożego Słowa, które robi to, co mówi.

Chcę pomóc Ci zauważyć drugiego człowieka. Żebyś mógł się przy nim zatrzymać, i zareagować. Żyjemy w tak szybkich czasach, że to najtrudniejsza część kochania. Wszystko inne jest już naprawdę proste. Reszty nauczysz się po drodze.

Dla mnie kochanie to dzielenie się bezwarunkową miłością, którą sama zostałam ukochana przez Boga. To przekazywanie dobrej wiadomości jaką jest Ewangelia – wszystkiego, co stało się na krzyżu, a co jest dostępne dla każdego, kto uwierzy: przebaczenie grzechów, uzdrowienie z chorób, uleczenie ze zranień, zaopatrzenie finansowe, rozwiązanie sytuacji, które wydają się nierozwiązywalne. Ale kochanie to również nakarmienie głodnego, podzielenie się wodą ze spragnionym, ubranie tego, kto nie ma w co się ubrać, pocieszenie dobrym słowem, spędzenie razem czasu, zauważenie drugiego przez patrzenie w oczy i objęcie ramionami, gdy skończą się słowa.

Bóg pokochał człowieka bez gwarancji wzajemności. Możemy być tego pewni, bo posłał swojego jedynego Syna na cierpienie i śmierć. Nie zapewnił, że kocha, ale oddał Syna. W ten sposób Jezus wziął na siebie mój i Twój grzech, chociaż to my byliśmy winni. Zmartwychwstając, zapewnił nam wejście do Królewskiej Rodziny, co wiąże się z szeregiem przywilejów, które mają córki i synowie Boga. Chciałbyś do niej dołączyć?

Zwyczajnie poproś Jezusa: “Chcę żyć z Tobą. Wierzę, że umarłeś i zmartwychwstałeś dla mnie. Bądź moim Panem.” Zobaczysz, jak zmieni się Twoja rzeczywistość. Jezus jest realny. I może być bliski.

Kochanie wyrażone w działaniu znacznie więcej znaczy, otwiera i zmienia niż zapewnienia zamknięte w słowach. Dlatego bardziej niż o miłości wolę mówić o kochaniu.

 

 

To love is a decision.

Love requires careful presence and forgetting about self.

Love is giving, giving time, attention, embraces, good words, objects, money, memories, things we know and can do. Wonderful love is the absence of logic – when we give it away, we always have more than we had before.

You have to learn to love. Practice it every day. Repeat it until it becomes a routine.

On this blog you will find images of love – short stories about people I meet. I always get more than I give, because these meetings always leave something in me. It is my desire that they also leave something in you too. You will read how God leads me and changes me. You will discover that He speaks and acts today. Perhaps this will also convince you too, to follow Him. I?m sharing the reality of God’s Word, which does what it says.

I want to help you notice other people, so you can stop for them and react. We live in  such fast times that noticing others is the hardest part of love. Everything else is much simpler. The rest you learn on the way.

For me, to love is sharing the unconditional love that I have received from God. It is sharing the good news which is the gospel – everything that happened on the cross which is available to everyone who believes: forgiveness of sins, healing of diseases, healing of wounds, financial supply, solutions to situations that seem unsolvable. But to love is also to feed the hungry, give water to the thirsty, clothe the naked, comfort with good words, spend time together, notice someone by looking into their eyes or embrace them when we lack words say.

God loved man with no guarantee of reciprocity. We can be sure of that, because He sent His only Son to suffer and die. He did not just speak of His love but He showed it by giving His Son. Even though we were guilty Jesus took upon Himself our sin and through resurrection He gave us entrance to the Royal Family. His sacrifice gave us access to privileges that are available to sons and daughters of God. Would you like to be a part of His Kingdom?

Simply ask Jesus, whereever you are, while you’re reading this: “I want to live with you, Jesus. I believe that You died and resurrected for me. Please, be my Lord.” You’ll see how that short prayer will change your reality. Jesus is real. And He can be close to you.

Love expressed in action means much more than spoken words. Love does.